Rukopis Magdaleny

 
Motto: "Ve chvílích, kdy se učedníci báli a nebyli s to snášet Ježíšovy obavy, mu byla po boku Marie Magdalena a sdílela jeho bolest.

Než se Ježíš svému osudu podal, plakal a naříkal a prosil Boha, aby od něho odňal kalich utrpení. Vrátil se k oněm třem vystrašeným učedníkům, kteří měli držet hlídku, a nalezl je spící. Nedokázali najít dost lásky ve svém srdci, aby mu pomohli snášet jeho bolest byť jen jedinou hodinu.

in: Joan Borysenko - Cesta ženy k Bohu, DharmaGaia 2005 (str. 203)

Rukopis Magdaleny (úryvky z knihy „The Magdalen Manuscript“, preložené do Nemčiny ako „Das Manuskript der Magdalena“, autori Tom Kenyon a Judy Sion, ISBN 3-929512-96-3). Z Nemčiny přeložila Martina Mangová.
 

Manuscript

Evangelia o mě píší jako o děvce, neboť všichni zasvěcení mého řádu nosili zlatý náramek tvaru hada, a vědělo se, že se zabýváme sexuální magií. V očích Hebrejců jsme tím byly děvky.

Jakmile jsem spatřila Jesuha a naše oči se setkaly, věděla jsem, že jsme si určeni. To, co nyní budu vyprávět, vědí pouze Ti okolo mě. Existuje mnoho legend o tom, co se stalo. Pro mne je to příběh nejhlubší lásky.

Mnoho lidí následovalo Jeshua a bylo málo příležitostí, abychom byli sami. Není to v evangeliích, neboť kromě nejbližších o tom nikdo nevěděl. Než šel Jeshua do zahrady v Gethsemane, počali jsme dítě, a její jméno mělo být Sar’h.

Byla jsem u toho, když byl Jeshua ukřižován. Viděla jsem jej v hrobě, a jeho matka a já jsme jej obvazovaly do pruhů látky. Jeshua se mi zjevil ve svém zářícím světle. Nevěřila jsem svým očím a proto jsem se dotkla jeho ran. Apoštolové žárlili, protože nejprve přišel ke mně.

Začnu vyprávění u studny, neboť z vícero hledisek tam skutečně začal můj život. Všechny ty roky před tím byly přípravou na to. Toho rána jsem věděla, že je něco ve vzduchu. Pociťovala jsem určitý druh vzrušení ještě než jsem ho potkala. Byla jsem již u studny, když přišel. Mé vědro bylo uvnitř a on mi pomohl ho vytáhnout. Někteří z apoštolů uviděli můj náramek a předpokládali, že jsem asi děvka. Byli znechuceni, že Mistr pomáhá "takové". To se mě však nedotklo. Jeshuovy oči mne přenesly do jiného světa. Když se naše pohledy setkaly, zdálo se mi že hledím do věčnosti, a věděla jsem, že on je tím, pro kterého jsem byla připravována - a on to věděl také. Mezi těmi, kteří šli s ním jsem se držela spíše v pozadí. Večer jsme se společně vzdálili. Ne každý večer, neboť ho stále potřebovali. Avšak v těch mnoha nocích, kdy jsme byli sami, přicházel k mé studnici, aby ze mne čerpal sílu Isis, aby se zregeneroval a posílil.

Při pohledu zpět vidím to vše jako sen, ale přece tak živě a jasně. Mé srdce se při vzpomínce zachvěje, jakoby to bylo včera. První noc s Jeshua je pevně vyryta v mé paměti. Poté, co jsem se propracovala svojí touhou ženy a vstoupila na cestu spirituální alchymie, které jsem byla naučena, mohla jsem rozpoznat spirituální podobu Jeshua - již zářící světlem.

Nad jeho hlavou se vznášela jedna holubice a z něj vyzařovaly paprsky zlatého světla. Jeho duchovní podoba v sobě nesla pečeť Šalamouna, Hathora, Isis, Anubia a Osiria, jako znamení, že prošel těmito iniciacemi. Byly tam také jiné symboly, o kterých jsem nic nevěděla, nebyla jsem o nich poučena. Avšak iniciací smrtí ještě neprošel a já jsem ve svém chvějícím se srdci věděla, že jsem k němu byla z tohoto důvodu v tuto dobu přivedena - abych jeho duši posílila mocí Isis a kosmické Matky.

V těch nocích, poté co jsme se milovali a spojili naše duchovní těla, začala alchymie mezi námi. Jeshua usnul. Držela jsem ho v mých pažích a toužila ho ochraňovat, toužila být stále s ním, a přitom věděla, že budeme rozděleni silami mnohem většími, než je moje touha.

Církev tvrdí, že jsem byla prostitutka, že jsou ženy zkažené a že sexuální vášeň mezi mužem a ženou je špatná. Avšak přesně zde, v magické přitažlivosti, vzniká základ pro nanebevzetí. Toto nejvyšší ze všech tajemství bylo známo všem zasvěceným bohyni Isis, ale nikdy by mě nenapadlo, že bych byla tou, která by to ve sjednocení s Jeshua přivedla k jeho nejvyšší formě vyjádření. Pro mne je toto cesta ducha a srdce.

Okamžik, když ke mně Jeshua po zmrtvýchvstání poprvé přišel, zůstane vždy v mé paměti. Byl přibývající měsíc a jasná obloha. Viděla jsem, jak se blíží vinutou cestou k mému domku. Byla to náhoda, že jsem šla zrovna ven pro vodu. Vypadal jako vždy, ale obklopovala ho nepřehlédnutelná záře. Mé oči se zaplnily slzami a mé srdce se chvělo. Běžela jsem k němu a pak jsem se prudce zastavila, protože mě napadla jeho slova, která mi řekl těsně po zmrtvýchstání. "Nedotýkej se mě", řekl tenkrát, "neboť jsem ještě nevystoupil k Otci."

Ó, jak moc jsem já, zasvěcená bohyni Isis, celé roky toužila po tom, opravit tuto interpretaci! Co znamenala jeho slova? Křesťané převzali pouze část pravdy. Větší část pravdy leží ukrytá v mystériích Velké Matky, a protože církev chtěla ženy a vše ženské utlumit, skryla tuto pravdu. Pravda se týká těla Ka, které jsme my zasvěcení nazývali éterický dabl neboli spirituální dvojče, protože tělo Ka, pokud je dostatečně nabito energií a vitalitou, vypadá stejně jako fyzické tělo. Na rozdíl od fyzického těla však není z masa a krve, ale z energie - energie a světla.

Jakmile se mi tedy Jeshua po zmrtvýchvstání zjevil, nacházel se ve svém těle Ka, avšak ještě nebyl stabilní, neboť zatím nebyl u Otce - to znamená, že ještě nebyl ve velkém Duchu své vlastní duše. Dřív než to mohl učinit, musel projít bránou smrti a cestovat skrze své vlastní podsvětí. Tak, jak to chápu já, to dělal ze dvou důvodů. Za prvé byl Mistrovskou duší a něco takového propůjčí Ka enormně mnoho síly. Za druhé vytvořil cestu skrze smrt, na které by jej mohli jiní následovat a jednodušeji projít temným světem, protože by následovali stopu jeho světla.

V tu noc, když jsme se poprvé opět sjednotili - cítím to stále ještě jasně a výrazně - bylo mé srdce plné radosti, že jsme spolu. Přišel krátce před půlnocí a odešel před svítáním. V těchto hodinách jsme leželi u sebe, naše těla Ka byla sjednocena, a nebylo co říct. Komunikovali jsme telepaticky, a bez fyzické sexuality se sjednotila hadí síla v něm s hadí silou ve mně a lezla posvátnou cestou podél naší páteře nahoru, ke trůnu koruny v našich hlavách a uvedla mne do extáze a blaženosti. Tak to šlo mnoho let. Vícekrát v roce mě takto navštívil. Někdy jsme spolu hovořili. Většinu času jsme strávili ve sjednocení.

Ptala jsem se ho, kam chodívá, když není se mnou. Řekl, že navštívil mnoho posvátných míst na Zemi a potkával různé lidi. Řekl, že by chtěl zanechat stopu světla. Při jedné z návštěv jsem ho prosila, aby mi tento pozoruhodný koncept vysvětlil. Namaloval na zemi kruh a pak dva protínající se trojúhelníky, Šalamounovu pečeť, která se stala Davidovou hvězdou. Řekl, že existuje mnoho zemí, o kterých zde v naší části světa nic nevíme. V mnoha těchto zemích jsou body, které odpovídají vrcholům této Šalamounovy pečeti. Tím, že tyto oblasti navštívil, zajistil, aby byla jeho práce zakořeněna hlouběji v Zemi.

Když jsem Jeshua poprvé potkala u studny, blízkost k němu jednoduše aktivovala mé vnitřní alchymické procesy. Hadí síla stoupala v mé páteři, jako bych právě prováděla cvičení, která jsem se naučila. První noc, kterou jsme byli sami, jsme ležíc paže u paže vedle sebe praktikovali sexuální magii Isis. Tato speciální forma magie nabíjí tělo Ka prostřednictvím fyzického orgasmu obrovskou magnetickou silou, neboť při orgasmu se v buňkách uvolňuje velmi velké množství magnetické energie. Zatímco se tato energie šíří, uvolní se magnetický potenciál, který může být využit. Chtěla bych to objasnit blíže, avšak k tomu musím objasnit více i o základním vědění o sexualitě a spirituálním poznání, neboť toto tajemství bylo ukradeno církví.

Když jsem se jako zasvěcená Isis spojila s Jeshua, měla jsem v sobě otevřít zcela určité kanály. K mému překvapení jsem však vnímala, že se mnoho těchto kanálů v jeho přítomnosti spontánně otevřelo. Na začátku tohoto vyprávění jsem se zmínila, jak jsem se jako žena chvěla, jak jsem bojovala s mojí vlastní vášní a touhou. Cesta zasvěcené totiž používá energie vášně vysoce specifickým způsobem a ona se nesmí nechat jednoduše strhnout. Pro alchymický proces musí být energie nashromážděna, aby pak mohla být transformována.

Ve velmi krátké době jsme s Jeshua dosáhli stavu, který je nazýván "čtyři hadi". Ten nastupuje, když oba partneři již tak dalece zvládli vnitřní alchymii boha Hora, že mohou aktivovat jak solárního tak i lunárního hada ve svých páteřích. Jasnovidní mohou vidět centrální kanál, který probíhá páteří. Vlevo od ní je lunární koloběh a vpravo solární. Jogíni je nazývají Ida a Pingala. Při alchymických praktikách Hora jsou oba tyto proudy aktivovány hadu podobnými magnetickými poli.

Lunární had na levé straně je černý, barva prázdnoty; je to ztělesnění prázdnoty a obsahuje jako stvořitelka potenciál všech věcí. Solární had je zlatý. Zasvěcený nebo zasvěcená nechávají tyto oba hady stoupat nahoru, přičemž se v čakrách kříží a střídají strany. Při alchymických praktikách Hora se oba hadi kříží v páté pečeti, v hrdelní čakře, a všech pod ní ležících pečetích. Pak se na sebe dívají, asi v oblasti šišinky (epifýzy), ve středu hlavy. Zde je vizualizován kalich tak, že se šišinka nachází u jeho základny.

Oba hadi jsou živí. Nejsou statičtí, ale jiskří a vibrují energií, a hadí pohyby jejich těl v Ka aktivují nárůst magnetického potenciálu. Když jsme se s Jeshua milovali, přiměli jsme naše hady stoupat podél naší páteře, našich djeds (?). Činili jsme to synchronně a v tom okamžiku, kdy jsme měli současně orgasmus, byl poslán náboj z prvních pečetí v oblasti pánve nahoru k trůnu, který se nachází v horní oblasti hlavy, a stimuloval tam vyšší centra mozku.

V tomto okamžiku sexuální extáze jsme zcela soustředili naši pozornost na naše těla
Ka, neboť Ka je extází posilováno. Extatické stavy jsou vyživující a posilující pro tělo Ka, a jak už jsem řekla, činí to Ka magnetičtějším a posiluje přitažlivost osoby pro vše, po čem touží. Sexuální magie Isis se vztahuje na uvnitř bytosti ženy přebývající schopnost, použít magnetické energie k otevření hlubších úrovní vědomí tím, že se oddá sexuálním energiím a otevření kanálů.

Když je žena, tak jako já od Jeshua, hluboce milována a uznávána, tak se něco v jejím nejhlubším bytí uvolní a v okamžiku orgasmu může nastat nekontrolovatelné chvění. Když se cítí bezpečně a může se tomuto chvění a cukání zcela oddat, otevře se obrovský magnetický štrůdl, jehož střed leží v jejím klíně. Dva zasvěcení, kteří se věnují sexuální magii Isis, se mohou silou tohoto magnetického pole posílit a rozšířit své vědomí.

V pokročilých cvičeních sexuální magie Isis přivede muž své oba hady k tomu, aby stoupali skrze tělo Ka ženy a žena přiměje své oba hady, aby stoupali Ka tělem muže. Explozivní síla tohoto cvičení se vyrovná atomové bombě. Magnetické záplavové vlny mohou Ka nepředstavitelným způsobem posílit - nebo ho zničit, když není cvik praktikován správně.

Jeshua prováděl tuto pokročilou praxi té noci, než šel do zahrady Gethsemane. Enormní nárůst magnetického potenciálu v jeho Ka jej posílilo pro těžké úkoly, které jej v jeho závěrečné iniciaci skrze bránu smrti čekaly. Jakmile se jeho fyzické tělo rozplynulo na elementy, mohlo se to stát za doprovodu záření světla a horka - církev to pak nazvala vzkříšení. Byl to však jednoduše důsledek procesu, který se udál hlouběji v něm a který byl vyvolán magnetismem jeho těla Ka, neboť to bylo jeho nabité Ka tělo, kterým procházel svým podsvětím a skrze samotnou smrt.

Když jsme s Jeshua prováděli sexuální magii Isis, věděli jsme oba, že sloužila tomuto účelu. Pro něj bylo každé sjednocení se mnou prostředkem k posílení svého Ka. Proto jsem řekla, že přišel k mé studni, neboť studnice, kterou muži nabídne zasvěcená, je nevyčerpatelným zdrojem magnetického potenciálu. Otevírá se však jen pokud se žena cítí bezpečně a milována. Jen pak cviky působí. Bez vyživujícího prazákladu lásky jsou cviky pouze technikami, které by nevedly k očekávanému výsledku. Roky jsem byla vzdělávána a vyznala jsem se v kanálech a cestách, avšak k mému překvapení jsem se cítila jako žena zcela dojata. Nemohla jsem se dočkat jeho pohledu nebo dotyku. Čas, kdy jsme byli spolu, byl pro mě tím nejcennějším, co jsem kdy zažila. Jeho dotyky, jeho pohled, jednoduše jak jsem ho vnímala, přimělo něco ve mně k otevření a já se někdy musela sama sobě smát.

Já, která jsem byla vzdělána v tajných technikách Isis - mé učitelky byly toho názoru, že jsem pokročila velmi daleko - přesto tato zasvěcená měla pocit, že je jako žena začátečnicí. Neboť v srdci, v rozumu a tělesné moudrosti ženy spočívají některá z největších tajemství a sil, které čekají na to, aby byly objeveny. A všechny se otevírají vzájemným dotykem! Když hovořím o Jeshua, jsem pokaždé přemožena svými pocity a svojí láskou, které k němu po celou dobu cítím.

Sexuální magie Isis se zakládá na poznání, že ženský princip ze své podstaty, zvláště jako sexuální bytí, obsahuje alchymický klíč. Tento klíč se projevuje tím, co nazýváte pohlavní láskou. Pokud je dostatečně silně aktivován, spontánně nastoupí alchymické procesy Hora.

Z mého nynějšího pohledu považuji za mimořádně tragické, že tajemství a posvátnost naší sexuality byla církví a církevními otci zatracena. Téměř 2000 let byla jedna z nejsilnějších a nejrychlejších cest k poznání boha označena za špatnou. A zdá se mi ironií, že z toho církev udělala hřích - k zastrašení všech těch, kteří by na to možná náhodou přišli.

Zázraky byly pro Mistra Jeshua formátu přirozené a z hlediska zasvěcené leží takové zázraky pro každého, který nacvičí vše k tomu potřebné, v oblasti možného.

Na jedné straně Jeshua někdy říkal: "Já a Otec jsme jedno" a jindy zase: "bez mého Otce nic nezmohu". To jsou oba póly, které se vyvinou procesem zasvěcení. Jeden stav je vnímán jako všemocný, druhý naopak jako bezmocný. Zasvěcený se musí pohybovat mezi oběma stavy. Jako spoluzasvěcená jsem na slovech Jeshua poznala, že se nachází uprostřed tohoto paradoxu. Žil s vědomím tohoto paradoxu až do večera v zahradě Gethsemane. Neboť před jeho dobou v zahradě, o které evangelíci vyprávějí, přišel ke mně a praktikovali jsme naposled čtyři hady. Naše setkání bylo velmi intenzivní, protože jsme oba věděli, že se čas blíží.

Jeshuovo tělo jiskřilo energií a přesvědčivostí díky explosivním silám, které se při praktikování uvolnily. Tak posílen šel do posledních hodin svého života a nastoupil svou cestu skrze smrt. Několik setkání před tím jsme však často strávili - jak bych to řekla - sebedotazováním. Jeshuaovi následovníci, kteří nazývají křesťané, si rádi představují, že si byl vždy jist svou věcí, v jasném vědomí své mise, a že nikdy neváhal. To, že někdo již dosáhl určitého mistrovství, ještě neznamená, že je ochráněn před nejistotou.

Jeshua cítil tlak své nebeské duše, avšak být zasvěceným je pozoruhodná věc. Jste člověkem se vším, co k tomu patří, a jste stále více zavázáni své nebeské duši a její částí. Je to Ba, nebeská duše, hlas boha. Vyšší zasvěcenec jedná jako reflex na hlas boha, ale i když je pro nebeskou duši vše jasné, člověk to tak vnímat nemusí.

Jeshua viděl potenciál k poznání boha i v druhých a vícekrát o tom hovořil. V evangeliích stojí, že řekl: "Budete dělat větší věci než já". Bylo mu jasné, že jsou zázraky přirozeným vyjádřením vědomí a že tím, že se vědomí lidí bude rozšiřovat, také zázraky budou stále častější.

Bylo to zvláštní být současně zasvěcenou a ženou. Jako zasvěcená jsem stála během ukřižování při Jeshuovi a udržovala mé Ka ve vroucí motlitbě, to znamená, že jsem se neochvějně držela svého úmyslu být tu pro něj, když přecházel do smrti, což vyžadovalo určitý vnitřní odstup. Pro dobře vyškolenou zasvěcenou to není těžké, avšak jako žena, která Jeshua milovala, trhalo mi to srdce. Stála jsem tam tedy a kolísala mezi silou zasvěcené a milující ženou, jejíž nejmilejší trpí.

Jednu chvíli mi byla ta zasvěcená jedno. I to, že Jeshua zanechává světelnou stopu skrze říši mrtvých, aby jej mohli jiní následovat. Dokonce jsem křičela na Isis "Jak jen můžeš?". V okamžiku mého největšího utrpení ke mně Marie natáhla ruku. Byla jsem se svým trápením sama a jejího jsem si ani nevšimla. Naše pohledy se setkaly, se slzami v očích jsme si vzlykajíc padly do náručí. Plakala o svého syna, já o svého milého.

Stát se majestátným, povzneseným bohem Horem znamená z pohledu zasvěcených, že někdo aktivoval nejvyšší potenciál vědomí, který je v lidské formě možný. Tradičně se tak činilo pouze pro sebe sama. Jeshua to udělal pro celé lidstvo. To je jeho odkaz. Avšak - to nemá nic společného s náboženstvím. Má to do činění s fyzikou a alchymií. Jeshuovým jednoduchým učením bylo, že my všichni jsme bůh, že my všichni v sobě máme sílu milovat a léčit, a on to tak dobře jak mohl ukázal.

Na počátku církve – tím myslím společenství, která se vytvořila kolem Ješuova života – vznikl nádherný zvyk. Ti, kteří chtěli nadále zůstat v jeho energii a přítomnosti, se spolu podělili o chléb a víno. Někdy tento rituál prováděli muži, někdy ženy. Toto jednoduché společné podělení se bylo zcela ve smyslu Ješuy, avšak v průběhu let se jednoduchost vytratila, a jen církví určení směli dávat přijímání, což by Ješua považoval za příšerné. Pravdivost a síla Ješuova učení byla církví překroucena. Tajemství zvyšování vědomí pomocí posvátné sexuality, tak jak jsme ji Ješua a já praktikovali, byla církví zadržena.

Chtěla bych nyní odhalit několik tajemství sexuální magie Isis. Jako první bych chtěla objasnit, že v okamžiku orgasmu vznikají magnetická pole. Vlastně tato pole vznikají tím, co nazýváte předehra: stimulací smyslů dotyky, což uvede do chodu proces vytváření magnetických polí a má rozhodující význam pro alchymistickou sexuální magii. Zasvěceným jsou k dispozici různé metody a já několik z nich vysvětlím. Základní význam má však vědění o střídavém účinku obou alchymistických elementů v muži a v ženě.

Na běžné úrovni obsahuje sperma muže informaci genetické linie původu, kterou předává na dítě. Když se jeho sperma spojí s vajíčkem ženy, vznikne život, a život je komplexním spojením magnetických polí, vznikne nový vzorec magnetického pole. Dítě vzniká v děloze, vyvíjí orgány a systémy, avšak na magnetické úrovni to můžeme vnímat jako přesahující se komplexní vibrační a magnetická pole.

Zasvěcenci používají sexuální energii, aby vytvořili komplexní magnetická pole, avšak z těchto polí nevzniká dítě, pole se vloží do těla Ka obou zasvěcených, aby je posílila a pozvedla jejich vibrace. Toto je potřeba pochopit jako první, kolem toho se točí vše. V systému, ve kterém jsme byli vzděláni - Jeshua a já, je úlohou zasvěceného posílit tělo Ka až za hranice fyzického těla (Khat).

U dalšího bodu, který je potřeba pochopit, jde o emocionální naladění zasvěcené ženy, neboť její vnímavost závisí na jejím emocionálním stavu. Je to část jejího bytí a nesmí to být vynecháno, pokud mají techniky fungovat. Pro zasvěcenou má autentický pocit bezpečí a lásky, nebo alespoň uznání, ohodnocení, esenciální (zásadní) význam. Je-li to dáno, může se něco v její bytosti uvolnit a alchymie může nastat.

Alchymie vzniká sjednocením Ka ženy a Ka muže. Když se milují, spojí se jejich těla Ka a to přiměje ženu k otevření své magnetické půdy, země. Je to pozoruhodný výraz. Pochází z jazyka, který byl užíván v chrámech Isis. Půda, zem je základ, na kterém se stojí. Chceme-li něco bezpečně odložit, položíme to na zem. V chrámech označovali něco podstatného jako "zem". Když tedy hovořím o magnetické zemi ženy, myslím tím základ, který se musí uskutečnit. Když se dva zasvěcení dále milují a stupňuje se vášnivost jejich spojení, v jejich mozcích a tělech se uvolní silné chemické substance, které je uvedou do změněného stavu. Toto otevírá ještě více magnetická pole a zesiluje je.

Pro mužského partnera existují v okamžiku orgasmu dvě možnosti. Může ejakulovat anebo zadržet své sperma. Když ejakuluje a ostatní podmínky souhlasí, vzniká v děloze ženy bezprostřední reakce. Když se energetická esence spermatu dotkne stěn jejího nejsvatějšího místa, vzniká exploze magnetické energie - světy ve světech, vše se točí. V té míře, jak (stejně) vysokého stavu vědomí muž i žena dosáhli, mohou být kontaktem sexuálních sekretů uvolněné magnetické síly enormně velké. Je třeba bezpodmínečně vědět, že toto vytváří komplexní magnetická pole, která si mohou oba partneři natáhnout do svých těl.

Tento druhý fenomén se stane, když se žena začne nekontrolovatelně chvět. Přitom je děloha zpravidla středem, odkud chvění vychází a uvede pánev do vlnitého pohybu. Tím také vznikají komplexní magnetická pole, která oba partneři mohou natáhnout do svých těl Ka. To je základ. Oba partneři mohou také v průběhu sexuálního aktu nechat stoupat oba hady páteří a kdekoli se oba hadi setkají, bude odpovídající čakra magnetizována a jí odpovídající schopnosti nebo síly zesíleny.

Jak ve vzdělávání sexuální magie Isis tak v alchymistických praktikách Hora byli zasvěcenci seznámeni se základním cvičením Dva hadi. V tomto cviku vytváří zasvěcený/á sám/a energii skrze sílu Ra (vnitřní oheň), aby dosáhl/a zvýšení energie, aby vytvořil/a komplexní magnetická pole ve svém těle - a tyto pak předá Ka. Tuto metodu bych chtěla ráda sdělit. Je základem jak pro ty, kteří tuto práci chtějí provádět sami, jakož i pro ty, kteří to chtějí zkusit s partnerem. Pro základní cvik je nutné, aby osoba seděla zpříma a klidně a rytmicky dýchala. Pak si uvědomí dolní konec páteře a s dechem vytahuje nahoru černého hada na levé straně a zlatého hada na pravé straně páteře. V každé čakře se oba hadi překříží a pohybují se tak směrem ke korunní čakře. Avšak v tomto cviku jsou oba hadi přivedeni do středu hlavy, do blízkosti šišinky.

Silou dechu posílá zasvěcenec energii nádechu do hada a s výdechem posílá tuto energii ještě hlouběji do těl hadů, čímž "ožijí". Silou dechu a úmyslem zasvěcené/ho dojde po chvíli k tomu, že se začnou hadovitě vlnit a hýbat. V tomto bodě je třeba si v hlavě představit kalich, u jehož okraje na sebe obě hadí hlavy nehybně hledí, a v jehož základně spočívá šišinka.

V dalším kroku je tažena energie Ra nahoru. Cvičící si představí ohnivý balón na svém soláru plexu, jako slunce, a s každým výdechem opakovaně zpívá potichu nebo nahlas slabiku "Ra". Toto aktivuje světlo, oheň vnitřního Ra, a to začne spontánně stoupat. Při stoupání se pohybuje toto světlo a horko středem kalichu mezi oběma hady a ke koruně hlavy. Zde se stane zvláště pozoruhodný fenomén. Z levé strany koruny stéká energie, která působí skoro jako tekutina. Tato tekutina se nazývá "rudá hadí kapka, krůpěj". Z pravé strany stéká do kalichu jiná jakoby tekutá energie, která se nazývá "bílá hadí kapka".

Horkem a světlem vnitřního Ra oddělí koruna tyto substance. Červená hadí kapka stojí ve spojení s biologickou matkou zasvěcence, bílá hadí kapka s biologickým otcem. Když se obě smísí, mohou se stát různé věci. Může se v zadní oblasti patra vytvořit sladká příchuť - jogíni ji nazývají "Amrita" - my od kultu Isis to nazýváme pramen vody, neboť se zdá, že pochází z pramene v hlavě. Tak se někdy nejprve ukáže a když se zasvěcenec na vnímání pramene vody soustředí, vznikne určitá extáze. Někteří zasvěcenci vnímají ve své hlavě světlo. Také zde: když se na vnímání soustředíte, vzniká extáze. Někdy vznikne při smíchání rudé a bílé hadí kapky spontánní extáze. Ať už je vyvolána jakkoli: extáze je nezbytná pro tento druh alchymie, neboť extáze je výživou pro Ka.

Existuje tendence, aby extáze zůstala ve vyšších centrech, protože tady byla při praxi vyvolána. Avšak při tomto cvičení musí zasvěcenec u prvního objevení se extáze zaměřit svoji pozornost na celé tělo Ka. Tím se extáze rozdělí na celé fyzické tělo Khat a bude absorbována tělem Ka. To posiluje a oživuje Ka.

Ve velmi reálném smyslu jsou na muže v sexuální magii kladeny vyšší nároky, neboť se musí zdánlivě chovat proti své přirozenosti. Mužství je z alchymického pohledu ve své podstatě elektrické a ženství magnetické. Elektricita se chce hýbat, jednat, zatímco magnetismus se chce zahnízdit, zahalit. V praxi se soustředíme na posílení těla Ka tím, že do něj přijmeme při sexuálním aktu uvolněná magnetická pole. Hned po orgasmu pokračují ženou vytvořená magnetická pole v navíjení se a kroužení. To je čas ke klidu a k vnímání magnetismu, avšak muži mají tendenci buď vstát a něco dělat, nebo usnout.

Muž zasvěcenec se musí tedy naučit „se zahnízdit“ a dovolit vzniklým magnetickým polím se vtočit do svého Ka a do svého těla. To je odlišné od toho, co se děje normálně, neboť v muži se orgasmus omezuje na oblast pánve a někdy se rozšíří. Avšak u ženy, především u té, která se zkušenosti oddá, se orgasmus šíří celým tělem a může trvat v různé intenzitě i více hodin.

Někteří muži se mohou obávat, že pokud se změní a tzv. „se zahnízdí“, stanou se tak méně mužnými, ale já Vám zaručuji, že opak je pravdou. Ve skutečnosti bude tělo Ka zasvěcence silnější, když se zahnízdí do magnetických polí, a jeho sexuální energie bude takto znásobena. Úkolem pro zasvěceného muže je otevřít se novým rovinám vnímavosti, aby mohl přijímat sexem uvolněná magnetická pole do svého těla a a do svého Ka. „Zahnízdění“ nutně neznamená, že úd muže zůstane v ženě. Znamená to, že se muž a žena dotýkají a hladí, zůstávají zcela u svých tělesných emocí a pocitů, které následují orgasmu. „Zahnízděním“ muž může najít přístup k hlubokému tajemství ženské tvořivosti.

Dalším aspektem, kterého si zasvěcený muž musí být vědom, je dvoření se a uctívání milované. Když se zesílí alchymie sexuální magie, objeví se určité znaky. Jedním z nich je uctívání nebo obdivování milované/ho. To platí pro zasvěcené muže i ženy. Pokud je uctívání milenců vzájemné, mnohonásobně se tím zesílí alchymie sexuální magie, neboť harmonie a magnetické síly, které jsou tímto citem vyvolány, tuto magii velice podporují.

Zasvěcený muž se musí v tomto procesu postavit dalšímu aspektu, který jsme v chrámech nazývali "překážky letu", avšak ve Vaší řeči byste to spíše nazvali "psychologickými problémy". Výraz "překážky letu" se vztahuje na překážky při zažívání vlastní přirozenosti Hora, zvláště tu její část, která může navíbrovat k vyšším stavům vědomí. Existují postoje, přesvědčení a emocionální zvyky, které "let", tedy zvýšení stavu vědomí brání. Toto je nejkomplikovanější pasáž pro zasvěceného muže a vyžaduje vysoce vyvinuté schopnosti.

Jako dítě byl muž nošen v těle své matky a poté jí byl ochraňován a vyživován, až byl dostatečně nezávislý a mohl samostatně jednat. Pak chlapec matku tzv. odsune na stranu, aby se postavil světu. Je možné, že se v této fázi svého vývoje cítí být matkou omezován a tak dochází k výměnám názorů. Jako muž možná pak stále ještě nosí tyto emocionální zvyklosti s sebou. V tomto případě pro něj bude těžké se uvolněně zahnízdit do magnetických polí, což na psychologické úrovni vnímá jako oddání se ženskosti. Pokud měl muž problémy s matkou v průběhu dětství, prožívá je pak možná dál vědomě nebo nevědomě se svou partnerkou.

Je důležité, aby si oba partneři, kteří se sexuální magii Isis věnují, uvědomili, že je to dlouhá cesta a že se při ní koneckonců jedná o alchymický proces. Alchymie slouží k přetransformování jedné substance do druhé. To se děje procesem spalování negativních a spotřebovaných substancí, tak aby zůstala pouze čistá substance anebo aby byla vyrobena nová. V sexuální magii Isis se při transformaci jedná o tyto substance: sexuální sekrety, hormony, neurotransmitery a jiné substance, které Vaši vědci ještě neobjevili. Avšak patří k tomu také transformace vlastní psychiky. Sexuální magie Isis takzvaně podněcuje alchymický proces tak, aby se vyčistilo vše spotřebované a to, co má být očištěno a odstraněno, aby bolestně vstoupilo do vědomí.

Kdo toto nepochopí jako vedlejší efekt alchymie, bude možná s objevením se psychických problémů zmaten. Je to však skutečně jeden z výsledků, který způsobuje sexuální magie Isis, neboť vnitřní tlak takto vyvolaný nutí tělo Ka, aby "vypotilo" všechny nečistoty a osvobodilo se od všech překážek letu.

Centrálním klíčem na této cestě je posílení Ka extatickými stavy vědomí. Jestli jsou vyvolány sebou samotným nebo sexem, vlastně není důležité. Ka je extatickými stavy vyživováno a posilováno, ať už je vyvolalo cokoliv. V protikladu k tomu je stud jedem pro tělo Ka. Stud odbourává jeho vitalitu a sílu. Jako zasvěcená Isis považuji za mimořádně tragické, že církev tak velmi zatížila sexualitu mužů a žen studem, a tím uzavřela jednu z nejpřímějších cest k bohu. Ať už na této cestě činíte cokoliv, radím Vám: osvoboďte se od všeho studu. Pusťte se do katakomb svého rozumu a svého srdce a najděte v sobě tmavá místa, v kterých žije stud, a odstraňte je. Využijte každé příležitosti, abyste vyvolali extázi, neboť Vás to posílí a vyživí Vaše Ka. Kéž by bylo na Vašem letu málo překážek a mnoho požehnání na Vaší cestě.

Ještě bych chtěla udělat pár poznámek ke cvičení alchymie Hora a sexuální magie Isis. Zasvěcení muži musí porozumět, že magnetická pole vznikají nejprve dotyky a hlazením milované, a že z toho vznikají vlny magnetických polí, které se navýší až k orgasmu. Je důležité, aby muž cvičil zahnízdění se do magnetických polí. Je mimořádně důležité, aby se oba partneři během extatických stavů vědomí soustředili na tělo Ka, neboť to jej posílí a je to při tomto druhu alchymie, jak jsme ji s Jeshua prováděli, rozhodující.

V okamžiku orgasmu dochází buď k tendenci, že magnetický impuls napětí stoupá vzhůru, vrcholem lebky, bez toho, aby proudil dolů anebo že prochází dolů nohami - v obou případech magnetické pole opouští tělo a rozpouští se. Je důležité, v okamžiku orgasmu toto magnetické pole nebo napětí udržet. V ideálním případě se zasvěcenec soustředí na korunní čakru nebo vyšší mozková centra. Tím stoupá napětí orgasmu do hlavy a jeho energie vtéká do mozku a do těla Ka.

Chtěla bych své vyprávění zakončit myšlenkami o mém milovaném Jeshua. (..) Pochopila jsem učení, které mi předtím bylo nesrozumitelné. Porozuměla jsem nejhlubším tajemstvím Isis, a ta mi je neodhalila prostřednictvím svatého písma, ale živoucí přítomností lásky k Jeshua. Tím, jak se alchymie mezi námi stávala stále intenzivnější, zbožňovala jsem ho a on mě. Bylo pro něj velmi těžké mě opustit. Něco v něm chtělo raději zůstat u mě, než se podrobit Horově zkoušce smrtí, avšak přišel jako mistrovská duše, aby vyznačil světelnou cestu skrze temnou říši smrti. Učinil tak pro sebe sama a pro celé lidstvo. Mnozí špatně pochopili, co udělal a proč to udělal.

Někteří si myslí, že stačí pouze na něj pomyslet a věřit a není třeba aby se sami snažili. To ale nikdy nebylo jeho myšlenkou nebo přesvědčením. Přišel jako hojnost světla, jako paprsek lásky v době, kdy svět ještě žil ve stínu žárlivého boha. Jeshua, mistrovská duše, demonstroval enormní odvahu a sílu, že v takové době učil lásce. (..) Jako zasvěcená jsem si byla vědomá svého úkolu, a určitým způsobem jsem rozuměla Jeshuově vizi. Avšak jako milující ženu mě zaplavovaly city k mému milovanému. Pohled zpět na náš společný čas tak zanechává sladce nahořklou příchuť. Sladkost jeho přítomnosti mě bude navždy naplňovat a vyživovat, avšak hořkost našeho odloučení tu také navždy zůstane.

Když se můj život chýlil ke konci, přišel opět Jeshua ve svém Ka těle ke mně, tak jak to dělal mnoho let. Byl při mně u mého posledního výdechu a provedl mé Ka říší smrti, na té světelné cestě, kterou tam zanechal silou svého úmyslu, a zavedl mě na ono místo, které byste nazvali nebe, avšak je to místo v duši. Tam spočívám v jeho přítomnosti mimo/skrze čas a prostor.

Byla jsem s tím spokojena, že jsem zde zůstala, s mojí esencí, kterou nosím ve svém srdci a v mé mysli, avšak sama Isis ke mně přišla a řekla, že nyní musím svůj příběh vyprávět, že by lži posledních 2000 let měly skončit; že ženskost najde rovnováhu s mužstvím; že se kosmická matka na začátku konce časů sama odhalí.

Tak dochází k tomu, že odhaluji jedno ze zapomenutých tajemství starých časů - že duch, mužský princip, potřebuje podporu ženského principu, inteligenci materie (hmoty), aby se prostřednictvím své cesty skrze hmotu navrátil sám k sobě. Avšak z perspektivy mužského principu prozářeného slunečním světlem v sobě nese ženský princip tmavou, vlhkou, nebezpečnou propast. Solární princip se cítí být ohrožen temnotou lunárního principu. Avšak sjednocením Slunce a Měsíce, sjednocením mužského a ženského principu, v rovnováze a energetické vyrovnanosti může být dosaženo opravdového osvícení.

V té míře, ve které se zasvěcený muž může zahnízdit do magnetických polí své milované a může do sebe přijímat vibrace těchto magnetických sil - do té míry je v kontaktu s Isis samotnou, kosmickou Matkou, stvořitelkou času a prostoru. V té míře, v jaké se může zasvěcená žena oddat a uvolnit se dovnitř své vlastní bytosti, stane se samotnou Isis. Když se tyto dvě události uskuteční na kosmické úrovni, naladí se zasvěcený muž na Osiria a žena na Isis. Ze sjednocení jejich magnetických polí se narodí Horus, jenže v tomto případě nevezme podobu dítěte. Vytvoří se v samotných tělech Ka zasvěcených a bude se vznášet. Oba dva tak budou velmi reálným způsobem povzneseni. A mohou se navibrovat na nebeské říše svého vlastního bytí.

Zasvěcený muž se svojí elektrickou přirozeností si myslí, že by to mohl zvládnout sám, avšak nemůže. Isis čeká na to, že to zjistí, ale on na to nepřichází. Tisíce let čekala a nyní stojíme na začátku konce času a tlak se zvyšuje. Toto je jeden z důvodů, proč jsem se objevila.

Vy zasvěcení muži, kteří jste v sobě našli cestu oddání se silám Isis v bytosti své milované, nebo Vy kteří jste našli cestu ve své vlastní bytosti a jdete touto cestou sami: Vězte, že to neděláte pro sebe sama, ale pro celé lidstvo. Ten, kdo se zabývá sexuální magií Isis, nemůže tak konat jen a pouze pro sebe, neboť zasvěcený se tímto cvičením rychle pozvedne na úroveň živoucího mýtu.

Dala jsem Vám svůj příběh a mně svěřené učení v hluboké víře, pokud byste chtěli najít svou vlastní cestu ke své vlastní velikosti, protože to svět potřebuje více než kdy jindy. Doufám, že Vás moje poznatky obohatí a že se necháte inspirovat, tak jako já, zázračnou bytostí, kterou nazýváte Jeshua, a já svým milým. Amen.

 

Iné knihy:

Knihy v češtině: Trilogie EVANGELIUM od Katrin Taillefer, zvláště Evangelium III. Spasitelka světa Posvátná prostitutka od Nancy Qualls-Corbettové Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše od de Rosa Sar.

Ďalšie odkazy

  • Späť na zoznam článkov